YouTube

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.ellert.pl

 1. Postanowienia ogólne i definicje:
  Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Serwis – strona internetowa pod adresem www.ellert.pl, zawierająca usługi i produkty świadczone i produkowane przez Właściciela.
  2. Właściciel – Drukarnia Ellert Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nadrzeczna 17, 05-462, Wiązowna, (KRS: 0000198110, NIP: 5321851537, REGON: 015621791).
  3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Serwis
  2.1. Serwis jest oficjalną stroną korporacyjną firmy Drukarnia Ellert Sp. z o.o., na której udostępnione są usługi i wizerunki produktów Właściciela.
 3. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej
  3.1. Wszelkie utwory i znaki towarowe, udostępnione w Serwisie nie mogą być wykorzystywane bez zgody i wiedzy Właściciela. Korzystanie i rozporządzanie z tych Materiałów jak i znaków towarowych bez zgody Właściciela powoduje naruszenie praw autorskich określonych w ustawie o prawe autorskich z dn. 04.02.1994r (wraz z późn.zm.)
 4. Reklamacje
  5.1. Reklamacje dotyczące Serwisu należy składać oraz przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres email it@ellert.pl Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela jest ostateczne i nie przysługuje od niej odwołanie.
  5.2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykładnią niniejszego Regulaminu, Właściciel ma prawo do wiążącej wykładni Regulaminu.
  5.3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie.
  5.4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne (w szczególności: awarie urządzeń i programów komputerowych zapewniających dostęp do Internetu, działanie poczty elektronicznej) uniemożliwiające lub utrudniające wykonywanie praw i obowiązków określonych w Regulaminie,
  5.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.